دکتر سید مهدی ثریا
متولد : 1307

نویسنده ، مترجم و جامعه شناس ایرانی