معرفی نشر دانژه

 

لوح تقدیر اولین جشنواره کتاب خانواده

نشر برتر انجمن علمی آفرینش های هنری معلولان ایران

برنده جایزه کتاب بزگریده بیستمین جشنواره کتاب سال دانشگاهی

مدال افتخار پیشگامان خدمت سازمان بهزیستی

شایسته تقدیر هشتمین دوره جایزه کتاب فصل

شایسته تقدیر نهمین دوره جایزه کتاب فصل

شایسته تقدیریازدهمین دوره جایزه کتاب فصل

شایسته تقدیر هفدهمین دوره جایزه کتاب فصل

لوح سپاس هفدهمین دوره جایزه کتاب سال دانشجویی

لوح سپاس نوزدهمین دوره جایزه کتاب سال دانشجویی

کتاب برتر بیستمین دوره انتخاب کتابهای برتر دانشگاهی

X